หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลธรรมามูล
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธรรมามูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธรรมามูล
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวธรรมามูล
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ขาวอินทรีย์เพื่อสุขภาพ
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลธรรมามูล
เทศบาลตำบลธรรมามูล
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลธรรมามูล อ.เมืองฯ จ.ชัยนาทค่ะ ^_^
 
 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การเก็บภาษีฯ
 

เอกสารแนะนำความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น จัดทำขึ้นเพื่อแจกจ่ายเผยแพร่ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้อ่านแล้วช่วยประชาสัมพันธ์ต่อ  ๆ  ไป  ถึงความรู้เล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  นี้   เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจ  รู้หน้าที่ในการเสียภาษีอากร   ให้กับท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
การพัฒนาท้องถิ่นของเราให้เจริญยิ่งขึ้นนั้น   จะต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก   เทศบาลตำบลธรรมามูล  มีโครงการต่าง  ๆ  ในการที่จะพัฒนาบ้านเมืองอย่างมากมาย   แต่ไม่มีงบประมาณมาดำเนินการได้อย่างเพียงพอ
ดังนั้น   การจัดเก็บภาษีต่าง  ๆ   ที่ทางเทศบาลตำบลธรรมามูล  ได้จัดเก็บจากท่านนั้น   จะได้นำมาใช้จ่ายในการพัฒนาท้องถิ่นของเราให้เจริญมากยิ่งขึ้น
        จึงขอเชิญชวนชาวบ้านตำบลธรรมามูล   มาช่วยกันพัฒนาท้องถิ่นของเรา  ด้วยการร่วมมือกันเสียภาษีให้ครบถ้วน

กองคลัง

เทศบาลตำบลธรรมามูล
0 -  5645  - 7900   ต่อ   104
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  คือภาษีที่เก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นกับที่ดินที่เป็นส่วนควบกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น  ที่ให้เช่า   ที่ทำการค้าขาย   ที่ไว้สินค้า  ที่ประกอบการอุตสาหกรรม   ที่ให้ญาติ   พ่อแม่  หรือผู้อื่นอาศัย   และที่ใช้กิจการอื่น  ๆ
2. ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนฯ เฉพาะอยู่อาศัยเองไม่ได้ทำการค้า
3.  ผู้ต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  (ภ.ร.ด. 2)  คือผู้มีกรรมสิทธิ์ในโรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสร้างตาม  ข้อ  1.  ภายในวันที่   28   กุมภาพันธ์ของทุกปี
4. ถ้าเจ้าของโรงเรือนฯ  มายื่นแบบเองไม่ได้  ให้แต่งตั้งผู้แทนเป็นหนังสือมาดำเนินการแทนได้
5. ภาษีโรงเรือนและที่ดินเก็บจากผลประโยชน์รายได้ที่เกิดขึ้นในปีที่ล่วงมาแล้ว  เรียกค่ารายปี   คือผลประโยชน์รายได้ที่เกิดขึ้นจากโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอื่นที่สมควรจะได้รับในปีหนึ่ง ๆ

6. ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน คิดอัตรา  12.5% ของค่ารายปี
7. ถ้าเห็นว่าการประเมินภาษีไม่ถูกต้อง  ยื่นอุทธรณ์ภายใน   15   วัน
8. ขอรับแบบ  ภ.ร.ด.การชำระภาษีฯ  และขอรับแบบฟอร์มยื่นอุทธรณ์ภาษีฯขอรับได้ที่งานกองคลังเทศบาลตำบลธรรมามูล
9.  การประเมินและการชำระภาษี เมื่อยื่นแบบ  ภ.ร.ด.  2  แล้ว  พนักงานเจ้าหน้าที่จะประเมินค่ารายปีตามประเภทของโรงเรือนแล้วแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ ผู้เสียภาษีจะต้องชำระภาษีฯ   ภายใน   30  วัน   นับแต่ได้รับแจ้งการประเมินถ้าพ้นกำหนดแล้วจะต้องเสียภาษีเพิ่ม
10. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินไม่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี  มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน200บาท  หรืออาจจะถูกประเมินเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง  10  ปี  หรืออย่างน้อยเท่ากับเวลาที่โรงเรือนและที่ดินนั้นอยู่ในลักษณะต้องเสียภาษีฯ
ภาษีบำรุงท้องที่
1. ภาษีบำรุงท้องที่   คือ  ภาษีที่เก็บจากที่ดิน
2.เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นผู้เสียภาษี
3. ขอรับแบบและยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี  (ภ.บ.ท. 5) ที่งานกองคลังเทศบาลตำบลธรรมามูลในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางใหม่  ปกติยื่น  4  ปีต่อครั้งและต้องยื่นภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ได้รับกรรมสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ถ้ายื่นช้าต้องเสียเงินเพิ่ม * * * ก   10%  ของค่าภาษี ** ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ มีความผิดต้องระวางโทษจำคุก หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน   5   ปี **
4. ได้รับสิทธิลดหย่อนรวมกันไม่เกิน 1  งาน
5. ชำระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี  ถ้าชำระช้ากว่ากำหนดต้องเสียภาษีเพิ่มร้อยละ   2%   ของค่าภาษี  
6. เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเดิม  และผู้รับโอนมีหน้าที่ชำระภาษีค้างร่วมกัน  
7. เจ้าพนักงานประเมินภาษี  มีอำนาจประเมินย้อนหลัง   10  ปี  


ภาษีป้าย
ภาษีป้าย  หมายถึง  ป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า  หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อรายได้ หรือโฆษณาที่วัสดุใด  ๆ  ตัวอักษรภาพ  หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลักจารึก  หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
ดังนั้น  “ภาษีป้าย” จึงเป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้าย  ซึ่งแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าเพื่อหารายได้  การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย  ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้ายต่อเจ้าหน้าที่  เทศบาลตำบลธรรมามูล  ในวันที่  1  มกราคม   ถึงวันที่   31  มีนาคม ของทุกปี
หากมีป้ายหลังจากเดือนมีนาคม หรือได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงป้ายเดิมให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการต่อเจ้าหน้าที่ภายในกำหนด   15  วัน   นับแต่วันที่ขึ้นป้ายใหม่แทนป้ายเดิม  หรือนับแต่วันแก้ไขเปลี่ยนแปลงป้ายเดิม
ในกรณีที่มีการโอนป้ายให้ผู้รับแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 30  วัน  นับแต่วันรับโอน
- ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในกำหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ  10  ของเงินภาษีป้าย
-   ไม่ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ  2  ต่อเดือนของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย
-   ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยคำเท็จ  หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้ายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี   หรือ  ปรับตั้งแต่  5,000 -  50,000   หรือทั้งจำทั้งปรับ
อัตราป้าย
(1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน  ให้คิดอัตรา   3   บาท  ต่อ  500  ตารางเซนติเมตร
(2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ  และหรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอื่น  ให้คิดอัตรา  20  บาท  ต่อ  500   ตารางเซนติเมตร
(3) ป้ายดังต่อไปนี้  ให้คิดอัตรา  40 บาท   ต่อ  500  ตารางเซนติเมตร
ก. ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพ  หรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่
ข. ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้  หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
(4) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามมาตรา  14 (3) ให้คิดอัตราตาม  (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี  และให้เสียเฉพาะจำนวนเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น
(5) ป้ายตาม  (1) (2) หรือ (3) เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว  ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ   200   บาท ให้เสียภาษีป้ายละ  200  บาท
โปรดชำระภาษีตามกำหนด
- ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภายในวันที่  28 กุมภาพันธ์ของทุกปี
-  ภาษีป้ายยื่นแบบชำระภายในวันที่  31   มีนาคมของทุกปี
- ภาษีบำรุงท้องที่ชำระภายในวันที่  30    เมษายนของทุกปีเอกสารแนะนำ

เกี่ยวกับการชำระเงินค่าภาษี

เทศบาลตำบลธรรมามูล

อำเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท

โทร.  0 - 5645 - 7900   ต่อ 104
      

เขียนโดย   คุณ งานจัดเก็บรายได้

วันที่ 31 ต.ค. 2556 เวลา 16.00 น. [ IP : 1.179.153.86 ]  
 

Frontal Baldness Propecia Hair Loss Treatment Propecia Y Esterilidad Levitra Orosolubile Vendita  levitra pages jaunes Amoxicillin Dental Graft Baisse Prix Cialis Soft Maroc  

เขียนโดย   คุณ Kelbuilia

วันที่ 15 ต.ค. 2562 เวลา 21.48 น. [ IP : 5.188.84.130 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-457-900