หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลธรรมามูล
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธรรมามูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธรรมามูล
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวธรรมามูล
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ขาวอินทรีย์เพื่อสุขภาพ
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลธรรมามูล
เทศบาลตำบลธรรมามูล
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลธรรมามูล อ.เมืองฯ จ.ชัยนาทค่ะ ^_^
 
 
ประกาศ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตามที่เทศบาลตำบลธรรมามูล ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลธรรมามูล ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 และผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทได้มอบอำนาจให้แก่นายอำเภอเมืองชัยนาทปฏิบัติราชการแทนในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสืออำเภอเมืองชัยนาท ที่ ชน 0023.6/6034 ลงวันที่  26  กันยายน  2562 เรื่อง อนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลธรรมามูล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลธรรมามูล จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ต.ค. 2562 เวลา 14.11 น. โดย คุณ ปวีณา อยู่เย็น

ผู้เข้าชม 13 ท่าน

 
 
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-457-900