หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลธรรมามูล
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธรรมามูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธรรมามูล
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวธรรมามูล
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ขาวอินทรีย์เพื่อสุขภาพ
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลธรรมามูล
เทศบาลตำบลธรรมามูล
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลธรรมามูล อ.เมืองฯ จ.ชัยนาทค่ะ ^_^


 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอ [ 28 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ [ 27 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเข้ารูปเล่มอกสาร [ 27 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 4  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
แนวทางการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 2 [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ฯ [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
การเผยแพร่คู่มือการใช้งานระบบการถ่ายทอดสด (streaming) ฯลฯ [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 -2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวันหยุดทำการประจำภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชย ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวันหยุดทำการประจำภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชย ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ด่วนมาก การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 ฯ  [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาตและการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 18 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
การสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฯ [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการวัคซีนโควิด 19 [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
การดำเนินโครงการหมู่บ้านสวย ถนนสวย จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(ด่วนที่สุด) [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (INFO ระบบใหม่) [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว158 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2564 ]
แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมในภารกิจของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว154  [ 27 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2563 สน.คท. มท 0808.3/ว148 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2564 ]
แจ้งยอดโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) สน.บถ. มท 0809.3/ว142  [ 27 ม.ค. 2564 ]
รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง กสว. มท 0820.3/ว153 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2564 ]
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว509  [ 26 ม.ค. 2564 ]
ประกาศการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 กศ. มท 0816.3/ว151  [ 26 ม.ค. 2564 ]
การวิจัยประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสุตรต้านทุจริตศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว149 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กค. มท 0803.4/ว150  [ 26 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1210-1275 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 12 สน.บถ.  [ 26 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1151-1171 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1147-1150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ม.ค. 2564 ]
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2563 กพส. มท 0810.8/ว133  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การตอบแบบรายงานการปิด-เปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว145  [ 25 ม.ค. 2564 ]
แบบรายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ (Checklist) กสว. มท 0820.2/ว143  [ 25 ม.ค. 2564 ]
ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2563 กศ. มท 0816.3/ว141  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว140 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว139  [ 22 ม.ค. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ม.ค. 2564 ]
  
 
ทต.มโนรมย์ ประกาศเทศบาลตำบลมโนรมย์ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญช [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.มโนรมย์ ประกาศเทศบาลตำบลมโนรมย์ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญช [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.มโนรมย์ ประกาศเทศบาลตำบลมโนรมย์ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญช [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.มโนรมย์ ประกาศเทศบาลตำบลมโนรมย์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ. [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.กุดจอก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง ประชาสัมพันธุ์การกำหนดราคากลางงานลงลูกร [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.กุดจอก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง ประชาสัมพันธุ์การกำหนดราคากลางขุดลอกคลอ [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.กุดจอก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง ประชาสัมพันธุ์การกำหนดราคากลางงานเหมาวา [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.กุดจอก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง ประชาสัมพันธุ์การกำหนดราคากลางงานลงลูกร [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.กุดจอก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง ประชาสัมพันธุ์การกำหนดราคากลางงานลงลูกร [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.กุดจอก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง ประชาสัมพันธุ์การกำหนดราคากลางซ่อมแซมถน [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.หาดอาษา การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ธรรมามูล [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอ [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.หนองแซง ประชาสัมพันธ์ การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนางลือ [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 

หลวงพ่อธรรมจักร วัดธรรมามูลวรวิหาร 


ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมเปลี่ยน สำหรับรถบร [ 21 มิ.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์เครื่องออำกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 5 รา [ 20 มิ.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนา [ 18 มิ.ย. 2562 ]

 

แผ่นพับ OTOP
 
บรรยากาศธรรมชาติ แบบไม่ปรุงแต่ง วัดธรรมามูล จังหวัดชัยนาท (7 พ.ย. 2563)    อ่าน 1654  ตอบ 1  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (11 มี.ค. 2563)    อ่าน 149  ตอบ 0  
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (10 มี.ค. 2563)    อ่าน 182  ตอบ 0  
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ธรรมามูลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
  ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2557
 
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-457-900